دعای امام سجاد در پافشاری در خواهش از خدای تعالی

ای خدایی که چیزی در زمین و اسمان بر او پوشیده نیست.

ای خدای من چگونه بر تو پوشیده باشد.

چیزی که خود افریده ای؟ چگونه انرا ساخته ای؟ازدایره ی دانشت بیرون باشد.؟

یا چگونه از تو پنهان بماندانچه را که تو تدبیرش میکنی؟

یا چگونه میتواند بگریزد کسی که جز به روزیت زنده نیست؟

یا چگونه نجات پیدا می کندکسی که در غیر مملکت تو راهی برایش وجود ندارد.

منزه و پاکی ...ترسنده ترینشان   عامل ترین  انها به ..طاعت توست.و پست ترین انها در پیشگاهت کسی مه روزیش را میدهی واو غیر تورا می پرستد.......................

 

/ 0 نظر / 15 بازدید