بخشی از وصیتنامه سید مجتبی علمدار

اولین وصیت من به شما راجع به نماز است.

چیزی را که فردای قیامت به آن رسیدگی می کنند نماز است.

پس سعی کنید در حد توان نمازهایتان راسر وقت بخوانید.

قبل  ازشروع نماز از خداوند منان توفیق حضورقلب و خضوع وخشوع در نماز طلب کنید.

به همه ی شما وصیت می کنم ..همه ی شما که این صفحه را میخوانید :قران را بخوانید

 بیشتر قران را بشناسید ......بیشتر عشق بورزید .....بیشتر معرفت به قران داشته باشید

 ودرد هایتان را با قران درمان کنید...........

سعی کنید قران انیس ومونستان باشد نه زینت دکورها وطاقچه های منزلتان .

بهتر است قران را زینت قلبتان کنید..

/ 0 نظر / 13 بازدید