«علامت بد»نمی دانم روایت از معصوم  است یا عبارتی از غیر معصوم ؛هرچه هست،عبارت حکمت آمیزی است .می گوید:«انا من ان اسلب الدعا اخوف من ان اسلب الاجابه؛از اینکه دعا از من گرفته شود ،بیشتر می ترسم تا اینکه اجابت از من گرفته شود.» گاهی حال دعا از انسان گرفته می شود .این علامت بدی است .اگر دیدیم در وقت دعا ،در وقت تضرع و در وقت توجه وتقرب ،هیچ نشاط و حوصله ی دعا نداریم ،علامت خوبی نیست .البته درستش هم می شود کرد.انسان می تواند با توجه ،با التماس وبا خواستن ،حال دعا را به طور جدی از خدا بگیرد.


خطبه نماز جمعه 73/11/28

/ 0 نظر / 12 بازدید