خاصیت جبهه

خاصیت جبهه این بود که زمان را کوتاه و

دوستی ها رو محکم.. میکرد.

اونجا باهرکی دوست میشدی ..انگار سالها بود میشناختیش..

واگه یه روز ازهم جدا میشدین انگار سالها بود همدیگه رو ..

ندیده بودین..

خاصیت جنگ این بود که ...

فاصله ی اسمان وزمین کوتاه بود..

اونجا روسردر سنگر مینوشتیم ...یاحسین <ع>..فرماندهی از ان توست..

اینجا رو سردر دفترمون مینویسیم...

بدون همانگی وارد نشوید.

خاصیت....

 

/ 0 نظر / 5 بازدید