کلام زشت یا زشت کلام

ایا اگر سازمان ملل همجنس بازی را به رسمیت بشناسه

تو هم تایید میکنی؟

ایا اگر سازان ملل درقبال کشتار  ...بله کشتار بیرحمانه مسلمانان در فلسطین > میانمار

افریقا< عراق> سوریه<افغانستان مظلوم>وووووووسکوت کند ودم نزند وراضی باشد..

توهم سکوت میکنی وتایید وراضی هستی؟

ایا اکر ناموس شیعه در بحرین بدست کثیفترین دشمنان خدا پایمال شود و سازمان ملل سکوت کند وراضی باشد ووووووتایید کند تو هم تایید  میکنی؟؟؟؟؟؟؟؟

وای برامثال تو.......

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید